.
Tel Aviv, Israel, Tayelet at sunset

Tel Aviv, Israel, Tayelet at sunset